OK
   

       نمایندگی فروسیلیسیم و فروسیلیسیم منیزیم:

v      نمایندگی استان تهران: شرکت شهاب گستران مریخ

     تلفن: 22638019- 021       فاکس: 22638027-021


 

v      نمایندگی استان اصفهان: شرکت توسعه و بازرگانی رویین پل

      تلفکس: 9-6637425-0313


 

v      نمایندگی استان های آذربایجان غربی و شرقی: شرکت خودکفایی صنعتی آذربایجان

      تلفن: 4455192-0413     فاکس: 4455180-0413


 

v      نمایندگی استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی: بازرگانی بهین آسمان امید

     تلفن: 9-6906005-0513     فاکس: 6906011-0513


 

v      نمایندگی استان های قزوین و زنجان: شرکت مانا صنعت بهین

      تلفن: 88518863-021       فاکس:88518834-021


 

 : نمایندگی پودر میکروسیلیکا       
     

v      نمایندگی انحصاری محصول پودر میکروسیلیکا در منطقه ویژه پارس جنوبی: شرکت مانا صنعت بهین

      تلفن: 88518863-021       فاکس:88518834 -021