بازدید علمی دانشجویان از کارخانه فروسیلیس ایران

بازدید علمی دانشجویان از کارخانه فروسیلیس ایران

بازدید علمی دانشجویان از کارخانه فروسیلیس ایران 941 529 شرکت فروسیلیس ایران

بازدید علمی دانشجویان رشته متالوژی دانشگاه سراسری سمنان و دانشجویان رشته بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی دامغان از کارخانه فروسیلیس ایران

 

بازدید علمی دانشجویان رشته متالوژی دانشگاه سراسری سمنان و دانشجویان رشته بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی دامغان از کارخانه فروسیلیس ایران

بازدیدهای فوق در چند مرحله مختلف و در تاریخ های ۱۷ آذر ماه ، ۲۴ آذرماه و ۲۶ آذرماه انجام شدند

 

 

 

 

گالری تصاویر