مخزن ذخیره آب 10 هزار متر مکعبی

مخزن ذخیره آب 10 هزار متر مکعبی

مخزن ذخیره آب 10 هزار متر مکعبی 400 267 شرکت فروسیلیس ایران

مخزن ذخیره آب 10 هزار متر مکعبی
نظر به خشکسالی های اخیر کشور، شرکت فروسیلیس ایران جهت تامین آب مصرفی کارخانه در فصل گرم و خشک تابستان در تاریخ 97/7/22 عملیات خاکبرداری مخزن ذخیره آب 10 هزار متر مکعبی بتنی دفنی را شروع و تا این تاریخ(97/10/1) بیش از30 در صد پیشرفت فیزیکی داشته است. و پیش بینی میگردد در خرداد ماه سال 1398 به اتمام برسد. هزینه احداث این مخزن بالغ بر 35 میلیارد ریال برآورد گردیده است.