هفدهمین سالگرد تأسیس شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات

هفدهمین سالگرد تأسیس شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات

هفدهمین سالگرد تأسیس شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات 1080 810 شرکت فروسیلیس ایران

هفدهمین سالگرد تأسیس شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات

 

هفدهمین سالگرد تأسیس شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات در تاریخ 98/04/24 برگزار شد.

این شرکت در تاریخ 1381/04/24 به مدیریت عاملی جناب آقای علی اصغر حاجی بابا (بنیانگذار صنایع ریخته گری و فروآلیاژها در ایران) در زمینه سرمایه گذاری در صنعت ذوب و فلزات تأسیس گردید.