آزمایشگاه

فرم درخواست آزمایشگاه

جهت اطلاعات تکمیلی خواهشمند است فرم درخواست آزمون برون سازمانی فایل را دانلود کرده و پس از تکمیل در مکان مشخص شده آپلود نمایید

تجهیزات آزمایشگاه

كد شماره سريال مدل سازنده نام دستگاه رديف
La.20 8827201 Ex-1500-22L Exciton كوره ديجيتال 1
La.18 5/92/746 RHF 15/9 STROHLEIN كوره ديجيتال 2
La.08 I06/02316 027013/4510 JENWAY هدايت سنج ديجيتال 3
La.09 26157 744 Metrohm متر pH 4
La.16 U 630 Fater electronic آون ديجيتال 5
La.22 5/92/745 GPC 13/28 STROHLEIN كوره ديجيتال 6
La.43 5/92/747 CSF 11/13 STROHLEIN كوره ديجيتال 7
La.17 Exciton كوره ديجيتال 8
La.04 VB 3000 ويسكومتر ديجيتال 9
La.24 SANEE آون ديجيتال 10
La.14 UF110 MEMMERT آون ديجيتال 11
La.07 3184223032 SPECTRONIC 21 MILTONROY اسپكتروفوتومتر 12
La.06 1-04-01258 SQ 118 MERCK فوتومتر ديجيتال 13
La.13 BO443190 Al-3k Denver ترازو ديجيتال 14
La.05 OHAUS ترازو اهرم دار 15
La.25 19059 AD CAS ترازوي ديجيتال 16
La.02 XT 220 A Precsia ترازوي ديجيتال 17
La.01 2801247 XT 220 A Precsia ترازوي ديجيتال * 18
La.03 ELTRA CS 2000 اندازه گيري كربن-گوگرد 19
La.10 405 Flame photometer 20
La.11 GBC AVANTA جذب اتمي * 21
La.21 RS-100 آسياي ديسك حلقه اي 22
La.23 RS-1 آسياي ديسك حلقه اي 23
La.26 سنگ شكن فكي 24
La.27 سنگ شكن فكي 25
La.19 Exciton كوره ديجيتال 26
La.34 XX62001 Eltra84 ELTRA CS 2000 ترازوي ديجيتالي كربن – گوگرد 27
La.35 وزنه هاي 5/0 ، 2/0 ، 2/0، 1/0 گرم 28
La.36

GH ZEAL LTD-

LONDON

دماسنج مايع در شيشه 29
La37 5/92/748 ELF10/14      STROHLEIN كوره ديجيتال 30
La38 30.5015 TFA دماسنج-رطوبت سنج (دماسنج محيطي)*

 

31
La39 30.5015 TFA دماسنج-رطوبت سنج (دماسنج محيطي)*

 

32
La40 30.5015 TFA دماسنج-رطوبت سنج (دماسنج محيطي)*

 

33
La41 34675 Titrette® BRAND تيتراتور* 34
La42

 

38537 Titrette® BRAND تيتراتور* 35
La12 MY14080001 AA-240   Agilent Technologies جذب اتمي* 36
La43

 

  – وزنه هاي1و2 گرمي

 

37

La 44

پلاستیسیته  متر

38

فرم ارزیابی

در صورت تمایل جهت بالا بردن کیفیت، فرم نظرسنجی تکمیلی فایل را دانلود نموده و در محل مشخص بارگذاری نمایید

توانمندی های آزمایشگاه

رديف نام آزمون نوع نمونه روش آزمون مدت زمان پاسخ قيمت توضيحات
1 اندازه گيري سيليسيم فروسیلیسیم داخلي چهار روز 800000 (ريال)  
2 اندازه گيري سيليسيم فروسيليكو منيزيم داخلي چهار روز 800000 (ريال)  
3 اندازه گيري آلومينيوم وكلسيم فروسیلیسیم داخلي دو روز 600000 (ريال) قيمت آناليز هر عنصر 300000 ريال مي باشد.
4 اندازه گيري آلومينيوم وكلسيم و منيزيم فروسيليكو منيزيم داخلي سه روز 900000 (ريال) قيمت آناليز هر عنصر 300000 ريال مي باشد.
5 اندازه گيري سولفور و كربن فروسیلیسیم داخلي چهار روز 900000(ريال) قيمت آناليز هر عنصر 450000 ريال مي باشد.
6 اندازه گيري فسفر فروسیلیسیم داخلي چهار روز 900000 (ريال)  
 

7

 

 

اندازه گیري آهن كل

پوسته اکسیدی و سنگ آهن  

داخلي

 

چهار روز

 

850000(ريال)

در صورتي كه تعداد نمونه ها بيش از دو باشد به ازاي هر نمونه، مدت زمان پاسخ چهار روز ديگر اضافه خواهد شد.  
8

 

 

 

اندازه گيري عناصر اكسيدي(شامل Al2O3 ، SiO2 ، MgO ،CaO Fe2O3 ،LOI ،Na2O ،K2O ) سنگ سیلیس داخلي هشت روز 1900000 (ريال) در صورتي كه تعداد نمونه ها بيش از دو باشد به ازاي هر نمونه مدت زمان پاسخ پنج روز ديگر اضافه خواهد شد.  همچنين هزينه آناليزتك آيتم SiO2 ، 1000000 ريال ، هر كدام از عناصر اكسيدي ديگر 700000 ريال و هزينه كل عناصر اكسيدي (شامل بيش از دو اكسيد) 1900000 ريال مي باشد.
9 اندازه گيري عناصر اكسيدي (شامل Al2O3 ، SiO2 ، MgO ،CaO Fe2O3 ،LOI ،Na2O ، K2O) ،كربن و LOI غبار میکروسیلیکا داخلي هشت روز 1900000 (ريال) در صورتي كه تعداد نمونه ها بيش از دو باشد به ازاي هر نمونه مدت زمان پاسخ پنج روز ديگر اضافه خواهد شد  همچنين هزينه آناليزتك آيتم SiO2 ، 1000000  ريال ، هر كدام از عناصر اكسيدي ديگر 700000 ريال و هزينه كل عناصر اكسيدي (شامل بيش از دو اكسيد) 1900000 ريال مي باشد.
10 اندازه گيري خاكستر،كربن فيكس، مواد فرار ورطوبت مواد کربنی داخلي چهار روز 800000 (ريال) در صورتي كه تعداد نمونه ها بيش از پنج عدد باشد به ازاي هر نمونه مدت زمان پاسخ یک روز ديگر اضافه خواهد شد و همچنين هزينه هر کدام از آيتم ها  به تنهايي 500000 ريال مي باشد .
 

11

 

اندازه گيري پايداري حرارتي و ضريب چسبندگي

 

سنگ سيليس

 

داخلي

 

چهار روز

 

1400000(ريال)

در صورتي كه تعداد نمونه ها بيش از دو باشد به ازاي هر نمونه مدت زمان پاسخ پنج روز ديگر اضافه خواهد شد.
12 آماده سازی نمونه شامل کوبیدن نمونه و پودر کردن نمونه جامد سخت داخلی دو روز 500000 ریال در صورتی که تعداد نمونه ها بیش از چهار نمونه باشد به ازای هر چهار نمونه ، یک روز به زمان آماده سازی اضافه می شود.
13 اندازه گیری سولفور و کربن کل مواد کربنی آنالیز با دستگاه کربن-گوگرد چهار روز 900000 (ریال) در صورتي كه تعداد نمونه ها بيش از سه باشد به ازاي هر نمونه مدت زمان پاسخ دو روز ديگر اضافه خواهد شد.همچنین هر آیتم 450000 ریال می باشد.

* مدت زمان پاسخ آنالیز به ازای روز کاری در نظر گرفته می شود.

*  نمونه هایی که تاریخ تحویل آنها در سه روز متوالی می باشد از نظر مدت زمان پاسخ، مشابه نمونه های تحویلی در یک روز می باشند.

* به ازای نمونه های بیش از سه عدد ، 10 % تخفیف کلی در نظر گرفته می شود.

گالری